آدرس كارخانه

آدرس :    سنندج - کمربندي بهشت محمدي - جاده روستاي قار - شرکت تراکتورسازي کردستان
كد پستي :    ۶۶۱۶۸۸۳۸۱۱
تلفن :    ۰۸۷-۳۳۴۱۸۴۷۱-۷۳
دورنگار :    ۰۸۷-۳۳۴۱۸۴۹۲
آدرس پست الكترونيك :    info@ktm.co.ir