سلامت وبهداشت در دوران شیوع کرونا

اقدامات شرکت تراکتورسازی کردستان در زمینه مقابله با ویروس کووید ۱۹ هم راستا با اجرای پروتکلهای بهداشتی

شرکت تراکتورسازی کردستان در زمینه مقابله با کرونا ویروس و در جهت حفظ سلامت همکاران و هم راستا با انجام پروتکلهای بهداشتی توصیه شده مجموعه اقداماتی را به اجرا درآورده که می توان به مواردی از جمله الزام به استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان و همچنین مراجعین ورودی به شرکت ؛ رعایت فاصله گذاری در سرویسهای ایاب و ذهاب ؛ ضدعفونی کردن کامیونهای حامل مواد و قطعات وارده به کارخانه با استفاده از آب ژاول ؛ انجام تستهای روزانه پرسنل از جمله سنجش حرارت بدن و میزان اکسیژن خون و همچنین راه اندازی و استفاده از سامانه متمرکز غربالگری سلامت پرسنل در سطح گروه تراکتورسازی ایران که شامل برگه های خودارزیابی و سیستمهای آموزشی و غیره است اشاره کرد .